Obilazak tvornice

Vanjski izgled tvornice

yrtytr

tgreytr

Radionica obrade

jghkut

iutyuy

tvornica (6)

ytuiyu

utyiuy

hjgituy

uytiuyo

tvornica (4)

iutuy

utyiuyoi

istinito

gfhjytiu

Radionica za proizvodnju kalupa

utyiu

truyy

tvornica (9)

tvornica (5)

ytruytr

Radionica za injekcije

tvornica (2)

tvornica (1)

tvornica (7)