Obilazak tvornice

Vanjski izgled tvornice

yrtytr

tgreytr

Radionica obrade

jghkut

iutyuy

factory (6)

ytuiyu

utyiuy

hjgituy

uytiuyo

factory (4)

iutuy

utyiuyoi

truytuy

gfhjytiu

Radionica za proizvodnju kalupa

utyiu

truyy

factory (9)

factory (5)

ytruytr

Radionica za injekcije

factory (2)

factory (1)

factory (7)